ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්/ආරෝග්‍යශාලා

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්ආරෝග්‍යශාලා
Lee විසිනි.


  • ශික්ෂණ රෝහල්
  • මූලික රෝහල්
  • දිසා රෝහල්
  • මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා