ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්

Wikibooks වෙතින්
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්
Lee විසිනි.


ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය

කෙටි හැඳින්වීමක්

බෙදීම්[සංස්කරණය]

  • බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව හා බැඳි අංශ
  • ආයුර්වේද වෙදකම
  • දේශීය වෙදකම

බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිත වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය මෙය වේ.

ආයුර්වේද වෙදකම[සංස්කරණය]

නිල ඉගැන්වීමක් පවතින බටහිර නොවන වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය මෙය වේ.

දේශීය වෙදකම[සංස්කරණය]

පාරම්පරිකව පැවති වෛද්‍ය ක්‍රම මෙයට ඇතුල් වේ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් මේ ක්‍ෂේත්‍රය තුල දකින්නට නොමැත.

ආරෝග්‍යශාලා[සංස්කරණය]