ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්/බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව