සාකච්ඡාව:C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා සයවන උදාහරණය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

C programe ලියන විට අපි තවත් අයකුගේ පසු පරිශීලනය උදෙසා හෝ පසු සoස්කරණයක් සදහා අදාළ කේත සටහන් කොටසක් හෝ කේත කණ්ඩයක් හෝ ඒ පිළිබද ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට comments භාවිතා කරන්නෙමු. එය සරල පේලියකින් දක්වන්නේනම් " // " සලකුණෙන් දක්වන අතර වාක්‍ය කණ්ඩයක් සදහා " /* ----- */ " ලෙස භාවිත කරන්නෙමු.මෙම comments භාවිතය කේත කරන්නෙකුගේ හොද ගතිගුණයක් බව මතක තබා ගන්න. නිදසුන 1:

  1. include< stdio.h >
 void  main()

{

  printf("Hello World");  // this will print hello world

}


මෙහි ඇති " // this will print hello වොර්ල්ඩ් " කොටස පරිගණකය මගින් නොකියවන අතර එය හුදෙක් පරිශීලකයාගේ කියවීම සදහා පමණි.මෙහි out put ලෙස ඔබට පෙන්වනුයේ Hello World යනන පමණි.

නිදසුන 2:

  1. include< stdio.h >
 void  main()

{

  printf("set of comments");  // this will print hello world

/*printf("not reachabel line1 ");

printf("not reachabel line2"); */

}

මෙහි ඇති

/*printf("not reachabel line1 ");

printf("not reachabel line2"); */

කොටස පෙරසේම පරිගණකය මගින් නොකියවන අතර එය comments ලෙස පරිගණකය සලකා ඉතිරි කොටස කියවයි.මෙහි out put ලෙස ඔබට පෙන්වනුයේ set of comments යනන පමණි.එයට හේතුව /* ....... */ මගින් එම කොටස comment එකක් බවට පත් කිරීමයි.C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා comments බාවිතය

Start a discussion about C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා සයවන උදාහරණය

Start a discussion