සැකිල්ල:Pp-semi-template

Wikibooks වෙතින්

This high-risk template has been protected from editing by new or unregistered users to prevent vandalism. සැකිල්ල:Howtoeditsemi


This template is not to be used as a bluff. Only use it on SEMI-PROTECTED pages. Please note that only administrators can protect pages.

{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ Move
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Discussion page information: {{permprot}} {{temprot}} N/A
Create protection: {{deleted page}} N/A
Lua දෝෂය in Module:LangSwitch at line 135: attempt to concatenate a nil value. Category:Semi-protected templates.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp-semi-template&oldid=20416" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි