සැකිල්ල:Pp/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

සැකිල්ල:Twinkle standard installation

This is a general template for producing protection banners and padlock icons. It can be used with any protection reason, any protection action, and any protection level.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{pp
| 1    = reason
| small  = yes
| action  = action
| date   = protection date
| user   = username
| section = talk page section name
| category = no
}}

පරාමිති[සංස්කරණය]

All parameters are optional:

 • 1 – The reason that the page was protected. If set, this must be one of the values listed in the reasons table.
 • small – If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.
 • action – The protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".
 • date – The protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.
 • user – The username of the user to generate links for. As of July 2014, this only has an effect when the "usertalk" reason is specified.
 • section – The section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.
 • category – Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

හේතු[සංස්කරණය]

The following table contains the available reasons, plus the actions for which they are available. Reasons are used to customize the banner text, to place articles in more specific hidden categories such as Category:Wikipedia pages semi-protected against vandalism, and sometimes to change the icon of the banner (e.g. office actions).

Reason Action Description
blp edit For pages protected to promote compliance with the biographies of living persons policy
dispute edit For pages protected due to editing disputes
dmca edit For pages protected by the Wikimedia Foundation due to Digital Millennium Copyright Act takedown requests
ecp edit For articles in topic areas authorized by ArbCom or meets the criteria for community use
mainpage edit For pages protected for being displayed on the Main Page
office edit For pages protected by the Wikimedia Foundation
reset edit For pages protected by the Wikimedia Foundation and "reset" to a bare-bones version
sock edit For pages protected due to sock puppetry
template edit For high-risk templates and Lua modules
usertalk edit For pages protected against disruptive edits by a particular user
vandalism edit For pages protected against vandalism
dispute move For pages protected against page moves due to disputes over the page title
vandalism move For pages protected against page-move vandalism

උදාහරණ[සංස්කරණය]

Padlock icons

Padlock icon for a page protected due to vandalism:

{{pp|vandalism|small=yes}}

Padlock icon for a page temporarily protected due to editing disputes:

{{pp|dispute|small=yes}}

Banners

Banner for a page protected due to sockpuppetry, with a link to a talk page discussion:

{{pp|sock|section=Sockpuppetry concerns}}

Banner for a page temporarily move-protected due to page-move vandalism:

{{pp|vandalism|action=move}}

දෘෂ්‍යතාව[සංස්කරණය]

This template will hide itself (not display a padlock icon) if it is used on a page that is not currently protected. User:MusikBot II may also automatically remove the template wikicode from pages that are not currently protected.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Pp

Produces banners to describe why a page is protected and padlock icons

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Reason1

Reason for protection, may be one of: blp, dispute, dmca, mainpage, office, reset, sock, template, usertalk, vandalism

Example
blp
Stringsuggested
smallsmall

Specifies whether the small format is used. If set to "yes", "y", "1", or "true", a padlock icon is generated instead of a full protection banner.

Default
no
Example
yes
Booleansuggested
actionaction

Protection action. Must be one of "edit" (for normal protection), "move" (for move-protection) or "autoreview" (for pending changes). The default value is "edit".

Default
edit
Example
edit
Stringoptional
datedate

Protection date. This must be valid input to the second parameter of the #time parser function. This argument only has an effect for the "office" and "reset" reasons.

Dateoptional
useruser

Username of the user to generate links for. This only has an effect when the "usertalk" reason is specified.

පරිශීලකoptional
sectionsection

Section name of the protected page's talk page where discussion is taking place. This works for most, but not all, values of reason.

Stringoptional
categorycategory

Categories are suppressed if this is set to "no", "n", "0", or "false".

Booleanoptional

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

{{pp-meta}} පූර්ණ අර්ධ Move
Dispute: {{pp-dispute}} N/A {{pp-move-dispute}}
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-move-vandalism}}
High visibility templates and images: {{pp-template}} N/A
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}} N/A
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-move}}
Discussion page information: {{permprot}} {{temprot}} N/A
Create protection: {{deleted page}} N/A


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Pp/උපදෙස්&oldid=22116" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි