සැකිලි සාකච්ඡාව:Steady/doc

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
953366659 2020-04-27T01:16:05Z Vanisaac /* top */clean up per [[WP:CAT#T]] and [[WP:AWBREQ]] add template:Sandbox other
621555813 2014-08-17T00:11:26Z Sardanaphalus category update
547558356 2013-03-29T05:03:14Z DixonDBot Migrating 34 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:Q5620514]]
533759731 2013-01-18T22:22:01Z JaviP96 +interwiki galego (gl)
533237095 2013-01-15T18:39:24Z Connexx interwiki
520356394 2012-10-29T01:35:23Z Ahora [[Template:Tfluc-common-doc]]
512618542 2012-09-15T09:46:12Z Jón de
512367887 2012-09-14T10:08:52Z Czarkoff /* Usage */ updated
503787193 2012-07-23T15:52:41Z Adel.M.Radwan
461841641 2011-11-21T22:33:39Z Iketsi [[eo:Ŝablono:Sama]]
441910573 2011-07-28T18:22:03Z Fredde 99 iw:sv
434779404 2011-06-17T15:45:42Z TruthPraiser
430842296 2011-05-25T13:35:40Z 210.198.226.188 lang
373377265 2010-07-14T03:19:36Z The Three Headed Knight Add Simple interwiki link
365277656 2010-05-31T19:52:48Z Pandukht
353651749 2010-04-03T01:28:51Z Nihan
333437867 2009-12-23T02:37:34Z Thejapanesegeek made the template not so company focused, as it is used for many rankings.
321216051 2009-10-21T16:20:23Z DonBarredora
314080583 2009-09-15T11:14:25Z Oliphaunt /* See also */ add aliases
307945006 2009-08-14T14:43:53Z Amakuha
304257770 2009-07-26T08:08:43Z Faigl.ladislav cs iw
259792829 2008-12-23T21:49:33Z CieloEstrellado
254996921 2008-11-30T14:26:41Z Serdelll pl.wiki
254402907 2008-11-27T11:04:38Z SeNeKa
241538916 2008-09-28T14:42:45Z Mikepanhu
231407703 2008-08-12T07:41:38Z Paulcmnt
229692545 2008-08-04T02:23:43Z Dispenser Created from base page, +iw
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Steady/doc&oldid=21818" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි