සැකිල්ල:Steady/doc

Wikibooks වෙතින්

Icons to show fluctuation[සංස්කරණය]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Steady

fatal JSON error: mw.text.jsonDecode: කාරක-රීති දෝෂය

{
	"params": {
		"1": {
			"label": "Tooltip text",
			"description": "Changes the text displayed on hover.",
			"example": "−5%",
			"type": "string",
			"default": "Defaults to something appropriate to the chosen template, such as \"Increase\"."
		},
		"size": {
			"description": "Changes the size of the icon. Use when adjacent to small/large text.",
			"type": "unknown",
			"default": "11px"
		}
	},
	"description": "This is one of a series of templates to display an increase or decrease arrow icon. Increase&nbsp;'"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"'Increase'"`UNIQ--nowiki-00000001-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000002-QINU`"'IncreasePositive'"`UNIQ--nowiki-00000003-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000004-QINU`"'Up'"`UNIQ--nowiki-00000005-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000006-QINU`"'Gain'"`UNIQ--nowiki-00000007-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000008-QINU`"'Profit'"`UNIQ--nowiki-00000009-QINU`"' is a green up arrow. \nDecrease&nbsp;'"`UNIQ--nowiki-0000000A-QINU`"'Decrease'"`UNIQ--nowiki-0000000B-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-0000000C-QINU`"'DecreaseNegative'"`UNIQ--nowiki-0000000D-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-0000000E-QINU`"'Down'"`UNIQ--nowiki-0000000F-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000010-QINU`"'Loss'"`UNIQ--nowiki-00000011-QINU`"' is a red down arrow. \nSteady&nbsp;'"`UNIQ--nowiki-00000012-QINU`"'Steady'"`UNIQ--nowiki-00000013-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000014-QINU`"'Nochange'"`UNIQ--nowiki-00000015-QINU`"' = '"`UNIQ--nowiki-00000016-QINU`"'Same'"`UNIQ--nowiki-00000017-QINU`"' is a flat line for no change. Where the quantity involved should be minimized (e.g. road accidents), use Negative increase '"`UNIQ--nowiki-00000018-QINU`"'IncreaseNegative'"`UNIQ--nowiki-00000019-QINU`"' and Positive decrease '"`UNIQ--nowiki-0000001A-QINU`"'DecreasePositive'"`UNIQ--nowiki-0000001B-QINU`"' instead, which flip the colors. Where the quantity involved is neither color, use Neutral increase '"`UNIQ--nowiki-0000001C-QINU`"'IncreaseNeutral'"`UNIQ--nowiki-0000001D-QINU`"' and Neutral decrease '"`UNIQ--nowiki-0000001E-QINU`"'DecreaseNeutral'"`UNIQ--nowiki-0000001F-QINU`"'.<br/><br/>To automatically display the appropriate symbol along with a value, use '"`UNIQ--nowiki-00000020-QINU`"'Fluctuation formatter'"`UNIQ--nowiki-00000021-QINU`"'.",
	"format": "inline"
}

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Steady/doc&oldid=21819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි