සිංහල අවිආයුධ සහ උපකරණ

0% developed
Wikibooks වෙතින්
සිංහල අවිආයුධ සහ උපකරණ
Lee විසිනි.


සිංහල අවිආයුධ සහ උපකරණ[සංස්කරණය]

කඩුව[සංස්කරණය]

කස්තානය[සංස්කරණය]

කිරිච්චිය[සංස්කරණය]

මන්නය[සංස්කරණය]

මන්නාපිහිය[සංස්කරණය]

වක්පිහිය[සංස්කරණය]

කැත්ත[සංස්කරණය]

අත් කැත්ත[සංස්කරණය]

පොල කැත්ත[සංස්කරණය]

නියන[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිංහල_අවිආයුධ_සහ_උපකරණ&oldid=13805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි