කණිෂ්ඨ විකි:අපේ පැරණි ළමා කතා/නරියා සහ මිදි වැල/පිටු අංක 02

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

<< පෙර පිටුව

කැලේ මැදින් ගමන
කැලේ මැදින් ගමන
කැලේ මැදින් ගමන
කැලේ මැදින් ගමන

එක දවසක මේ නරියා කැලේ මැදින් ගමන් කරමින් හිටියා.


ඊළඟ පිටුව >>