කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඇ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඇතා
Pennant Thomas Hist of Quadrupeds 1793-Elephas.png
ඇට
ඇණ
ඇඳ
·