කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඈ

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඈයා
Scaly ant eater by by Dushy Ranetunge 2a.jpg
ඈත


 ·