පරිශීලක සාකච්ඡාව:Vanished user 24kwjf10h32h

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

welcome to Sinhala wiki books. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:29, 18 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Thank you :-) Diego Grez 15:30, 18 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]