ප්‍රවර්ගය:විෂයය:ආර්ථිකය

Wikibooks වෙතින්

< අර්ථශාස්ත්‍රයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ආර්ථිකය
මෙහි ඇති පොත් ආර්ථිකය පිළිබඳව වෙයි.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

C