නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

ස්වයංක්රීයව මාධ්යවිකි මෘදුකාංග විසින් ජනාකීර්ණ වන කාණ්ඩ සොයා ගැනීමට මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. නාමඅවකාශය: ඔවුන්ගේ නම් මාධ්‍යවිකි අදාළ පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් වෙනස් කළ හැක.

ට්රැකින් ප්රවර්ගය පණිවිඩය නම ප්රවර්ගය ඇතුලත් නිර්ණායක
භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු(පිටු 7)broken-file-categoryමෙම පිටුව බිඳුණු ගොනු සබැඳිය (ගොනුව නොපවතියි විට ගොනු ඉස්මතු කරලීම සඳහා සබැඳිය) අඩංගු වේ.
සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු(පිටු 9)duplicate-args-category{{foo|bar=1|bar=2}} හෝ {{foo|bar|1=baz}} යනුවෙන් මෙම පිටුව සැකිල්ල එවැනි ලෙස තර්ක යොදා අනුපිටපත් ඇමතුම්, අඩංගු වේ.
පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)expansion-depth-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා යයි.
අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු(හිස්)expensive-parserfunction-categoryමෙම පිටුව ( #ifexist වැනි) බොහෝ මිල අධික විග්රහ ශ්රිතයන් කර ගනී. [: $WgExpensiveParserFunctionLimit https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit ස්වයංක්රීය ගියර් සහිත මෝටර් රථ] බලන්න.
සැඟවුණු ප්‍රවර්ග(ප්‍ර 85)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
සූචිගත පිටු(පිටු 5)index-categoryමෙම පිටුව එය මත __ සූචිය __ ඇත (හා බව ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි මිල), සහ ඒ නිසා එය සාමාන්යයෙන් නොවන තැන රොබෝවරු සුචිගත කර ඇත.
මංසල ගණන් ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)node-count-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම මංසල ගණන් ඉක්මවා යයි.
සූචිගත නොකළ පිටු(පිටු 16)noindex-categoryඑය මත මැජික් වචනය __ NOINDEX __ ඇති අතර එම ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි නිසා මෙම පිටුව රොබෝවරු සුචිගත කර නැත.
Pages with non-numeric formatnum arguments(පිටු 2)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
මෙම පිටුවල, සැකිලි විචල්‍යයන් හරියාකාර දැක්වීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ ගැටළු පවතී(හිස්)post-expand-template-argument-categoryමෙම පිටුව සැකිලි තර්කය ( {{{ෆූ}}} වැනි ත්රිත්ව සඟල යමක්,) පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත(හිස්)post-expand-template-inclusion-categoryපිටු විශාලත්වය නිසා සමහර සැකිලි පුළුල් නැත, සියලු සැකිලි පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
Pages with ignored display titles(පිටු 16)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(හිස්)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Pages with template loops(ප්‍ර 2, පිටු 1)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(හිස්)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(හිස්)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(හිස්)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages with reference errors(හිස්)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(පිටු 1)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(හිස්)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(පිටු 18)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(හිස්)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(හිස්)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(හිස්)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
Pages using DynamicPageList(ප්‍ර 21, පිටු 74)intersection-categoryThe page includes a <DynamicPageList> tag
TemplateStyles stylesheets with errors(හිස්)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(හිස්)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(හිස්)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(ලිපි 67)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(ලිපි 51)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(ලිපි 51)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(ලිපි 51)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(හිස්)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(හිස්)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(හිස්)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(හිස්)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(හිස්)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු(හිස්)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(හිස්)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(හිස්)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(හිස්)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with graphs(හිස්)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(හිස්)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(හිස්)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(හිස්)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(හිස්)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(පිටු 1)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(හිස්)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(හිස්)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:TrackingCategories" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි