සැකිල්ල:ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භාවිතය[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව}}
| French phrase ||  || English translation
|-
| Another French phrase || optional IPA pronunciation || English translation
|-
| Another French phrase ||  || English translation || optional note (false friends, formality, etc)
|-
| Another French phrase ||  || English translation ||   || optional French sample sentence || English translation
|-
| etc...
|}

Optional parameters[සංස්කරණය]

{{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව|Vocabulary|English title}}
{{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව|Vocabulary|English title|French title}}
{{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව|Vocabulary|English title|French title|usedefaultaudio=true}} (links to File:French Vocabulary - English title.ogg)
{{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව|Vocabulary|English title|French title|audio=Custom audio file.ogg}}
{{ප්‍රංශ/පරිවර්තන වගුව|start-hidden=true}} (start with English translations hidden)

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]