සැකිල්ල:ප්‍රංශ/වගුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Usage[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/වගුව|columns=#}}
(table contents)
|}
{{ප්‍රංශ/වගුව|columns=#}}
{{ප්‍රංශ/වගුව|Vocabulary/Grammar/...|English title}}
{{ප්‍රංශ/වගුව|Vocabulary/Grammar/...|English title|French title}}
{{ප්‍රංශ/වගුව|Vocabulary/Grammar/...|English title|French title|usedefaultaudio=true}}
{{ප්‍රංශ/වගුව|audio=French/The section/English title.ogg|columns=#}}

Examples[සංස්කරණය]

Custom audio uploaded[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/වගුව|Verb|être|to be|columns=2|audio=French Verb - être.ogg}} 
! Singular || Plural, etc...
|}
Verb
être · to be
Singular Plural, etc...

Use default audio filename[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/වගුව|Verb|avoir|to have|usedefaultaudio=true|columns=2}} 
! Singular || Plural, etc...
|}
Verb
avoir · to have
Singular Plural, etc...

No audio[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/වගුව|Vocabulary|Shopping|Les achats|columns=2}}
| To go shopping || Buying goods 
|}
Vocabulary
Shopping · Les achats
To go shopping Buying goods

Multiple audio files[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/වගුව|Vocabulary|Airports and airplanes|Les aéroports et les avions|columns=2|customaudio=audio: [[media:French-Vacances7.ogg|One]] • [[media:French-Vacances8.ogg|Two]]}}
|The Airport||Baggage
|}
Vocabulary
(audio: OneTwo )
Airports and airplanes · Les aéroports et les avions
The Airport Baggage

මේවාත් බලන්න[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ප්‍රංශ/වගුව&oldid=9862" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි