ලුසියානා ප්‍රංශ/ආචාර කිරීම්

Wikibooks වෙතින්
ලුසියානා ප්‍රංශ

ග්‍රන්ථ නාමාවලියවරපත
01. හඳුන්වාදීම02. ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය03. ආචාර කිරීම්
04. කාලය05. ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම06. ක්‍රියාපද සහ කාලභේද07. නික්ම යාම්

මූලික වාග් මාලාව[සංස්කරණය]

සංවාද ආරම්භය

කේජන් ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි
Bonjour Hello
About this sound Comment ça va? How's it going?
About this sound Comment les affaires? How are things?
About this sound Comment c'est? How is it?
Qui ça dit? What's up?
Comment ça se plume? Literally: How's it plucking?
Comment ça se roule? Literally: How's it rolling?


පොදු ප්‍රතිචාර

කේජන් ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි
Doing Well
About this sound Ça va très bien It's going very well
C'est magnifique It's magnificent
About this sound Joliment bien Very well
About this sound Beaucoup bien Very well
Doing OK
About this sound Comme ci, comme ça So-so (ok)
About this sound Ça peut faire It'll do
Ça va It's going
About this sound Pas mal Not bad
About this sound C’est pas trop mauvais Not too bad
Doing Bad
Ça va mal It's going bad
Ça va pas bien It's not going well.
About this sound Beaucoup mal Very bad
About this sound Ça va pas du tout It's not going at all

සංවාද[සංස්කරණය]

මෙහි දැක්වෙන්නේ පියර් සහ ඩෙනිස් අතර සංවාදයකි

  • පියර්: Bonjour Dennis.
  • ඩෙනිස්: Bonjour Pierre. Comment ça va?
  • පියර්: Ça peut faire. Et toi?
  • ඩෙනිස්: Ça va bien, merci.

මෙහිදී පියර් සහ ඩෙනිස් මුලින්ම එකිනෙකා වෙත hello (ආයුබෝවන්) ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරයි. ඉන්පසුව ඔවුන් සරල ප්‍රශ්න විමසා සිටියි.


ලුසියානා ප්‍රංශ

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07