ලුසියානා ප්‍රංශ/හඳුන්වාදීම

Wikibooks වෙතින්
ලුසියානා ප්‍රංශ

ග්‍රන්ථ නාමාවලියවරපත
01. හඳුන්වාදීම02. ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය03. ආචාර කිරීම්
04. කාලය05. ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම06. ක්‍රියාපද සහ කාලභේද07. නික්ම යාම්

හඳුන්වාදීම[සංස්කරණය]

ලුසියානා ප්‍රංශ ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ ලුසියානාහි කේජන්, ක්‍රියෝල් සහ ඇමරිකානු-ඉන්දියානු ප්‍රජාවන් කථාකරන ප්‍රංශ භාෂාවේ ප්‍රභේදයන් ය. මෙම පොතෙහි අරමුණ පාඨකයාට ලුසියානා ප්‍රංශ කියවීමට, ලිවීමට හා කථාකිරීමට ඉගැන්වීමයි. කෙසේ වුවත්, අපි ප්‍රධාන ලෙස කේජන් ප්‍රංශ දක්වා පමණක් සීමා වෙන්නෙමු. ලුසියානා ප්‍රංශවල වාග්මාලාවේ හා ව්‍යාකරණවල බොහෝ කොටසක් ලොව පුරා කථා කරන ප්‍රංශවලට (අප ජාත්‍යන්තර ප්‍රංශ ලෙස හඳුන්වන) සම්බන්ධ වේ, ලුසියානා ප්‍රංශවල අනන්‍ය ලක්ෂණ හෙළිකරන පාඩම් හා උදාහරණ ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු.