ලුසියානා ප්‍රංශ/කාලය

Wikibooks වෙතින්
ලුසියානා ප්‍රංශ

ග්‍රන්ථ නාමාවලියවරපත
01. හඳුන්වාදීම02. ව්‍යාකරණ සහ උච්චාරණය03. ආචාර කිරීම්
04. කාලය05. ක්‍රියාපද සඳහා හැඳින්වීම06. ක්‍රියාපද සහ කාලභේද07. නික්ම යාම්

කාලය ප්‍රකාශ කිරීම ඕනෑම භාෂාවක වැදගත් අංගයකි. සතියක දවස්, වර්ෂයක මාස සහ කාලස සම්බන්ධ ප්‍රකාශනයන් කෙරේ මෙම පරිච්චේදයෙන් අවධානය යොමු කෙරේ.

මූලික වාග්මාලාව[සංස්කරණය]

වාග්මාලාව
ප්‍රංශ සිංහල
Aujourd'hui අද
Hier ඊයේ
Demain හෙට
Le matin උදෑසන
Le midi මධ්‍යනය
La nuit රාත්‍රිය
Le soir සවස
L'après-midi දහවල
La semaine සතිය
Le mois මාසය
L'année (feminine) වර්ෂය
Asteur දැන් (මේ දැන්)
Un élan මොහොතකට
T'à l'heure මොහොතකට පෙර

සතියක දවස්[සංස්කරණය]

Les Jours de la Semaine
ප්‍රංශ සිංහල
dimanche ඉරිදා
lundi සදුදා
mardi අගහරුවාදා
mercredi බදාදා
jeudi බ්‍රහස්පතින්දා
vendredi සිකුරාදා
samedi සෙනසුරාදා

Note that the days of the week are not capitalized in French. Also, all days are masculine (le, un). Sometimes expressions involving the days are translated similarly as in English.

Expressions Involving the Days of the Week (Like English)
ප්‍රංශ සිංහල
tout la journée mardi අගහරුවාදා මුළු දිනයම
tous les dimanche සෑම ඉරිදාවකම

කෙසේ නමුදු, සමහරක් පහසුවෙන් පරිවර්ථනය නොවේ.

Expressions Involving the Days of the Week (Unlike English)
ප්‍රංශ සිංහල
lundi passé ගිය සදුදා
mardi en huit ඊලග අගහරුවාදා
vendredi en quinze සිකුරාදා පටන් සති දෙකක්
De bonne heure samedi matin සෙනසුරාදා පාන්දර

When saying an event occurs or has occured on a certain, be sure to put le in front of it.

Event Occuring on a Day
French English
Le lundi, j'aime aller à la pêche. On Mondays, I like to go fishing.
Le dimanche, on va à l'église. On Sundays, we go to church.
Le mardi, j'ai vendu mon char. On Tuesday, I sold my car.

වර්ෂයක මාස[සංස්කරණය]

Les mois de l'année
ප්‍රංශ සිංහල
janvier ජනවාරි
février පෙබරවාරි
mars මාර්තු
avril අප්‍රියෙල්
mai මැයි
juin ජුනි
juillet ජූලි
août අගෝස්තු
septembre සැප්තැම්බර්
octobre ඔක්තෝම්බර්
novembre නොවැම්බර්
décembre දෙසැම්බර්

Also, note that the months of the year are masculine.

සෘතු[සංස්කරණය]

Les saisons de l'année
ප්‍රංශ සිංහල
Le printemps වසන්ත සෘතුව
L'été ගිම්හාන සෘතුව
L'automne සරත් සෘතුව
L'hiver ශීත සෘතුව

Again, note that the seasons are masculine. When we talk about events occuring during a month, it is a little different than days of the week.

Event Occuring on a Day
French English
En été, l'équipe pratique beaucoup. During Summer, the team practices a lot.
Au printemps, ma mère passe du temps dans le jardin. In the Summer, my mother spends her time in the garden.
En hiver, on aime voyager. In winter, we like to travel.
En automne, les enfants commence l'école. In Fall, the children start school.

See that Summer (printemps) is different from the rest of the seasons. It will use au instead of en.


ලුසියානා ප්‍රංශ

01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ලුසියානා_ප්‍රංශ/කාලය&oldid=9973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි