ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-(චතුර්ථ භාගය)

Wikibooks වෙතින්

ජෝන් ද සිල්වා

නූර්ති නාට්‍ය එකතුව

(චතුර්ථ භාගය)ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-අධ්‍යාශය සහ අනුමෝදනාව

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-ජෝන් ද සිල්වාගේ අනුප්රාප්තිකයා : චාල්ස් ඩයස්

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-ගිනි හටන හෙවත් පුෂ්ප ශාලාවට හණුමාගේ පැමිණිම(1886)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-සීතාහරණ හෙවත් ගිනිගත් රාමායණය (1886)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-වැනිසියේ වෙළෙන්දා (1909)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-සිංහල පරාභව ප්රකරණය (1912)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-දෙවන රාජසිංහ චරිතය හෙවත් පරංගි හටන (1914)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-මිම්මට මිම්ම නැමැති මධුර නාට්ක ය (1916)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-කුස ජාතක දෘශ්යැ කාව්යටය (1916)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-කැප්පෙටිපොල (1917)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-නාගානන්ද නාටකය (1919)

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-මහිලා නාටකය

ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-04-‍නො පළ නාටකවලින් සින්දු කිහිපයක්ජෙ‍ය්‍යශ්ඨ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න පි. එච්.ඩී. (ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර) සංගිත විශාරද (ලක්නව්), දෙමළ භාෂා සහතික පත්රධ (මදුරාසිය) විසින් උපසංගීහිත යි.


සම්පාදකවරයා‍ගේ වෙනත් සාහිත්ය, කෘති කිහිපයක්
ශාස්ත්රිරය කෘති :  බයිලා කපිරිඤ්ඤා විමර්ශනයක් (1985 රාජ්යස සාහ්ත්ය් සම්මාන), ග්රැතම‍රෆෙ‍ාන් ගී යුගය (1986 රාජ්යව සාහිත්යද සම්මාන), කැරොල් පසම් කන්තාරු, ආනන්ද සමරනකා්න් අධ්ය යනය, සින්දු විස්තරය, දෙමළ සාහිත්ය) ඉතිහාසය (1991 රාජ්යත සාහිත්යි මණ්ඩලයේ විශිෂ්ට කෘති නිර්දේශය), දෙමළ චුල සාහිත්ය‍ කෘති නාම කෝෂය,දෙමළ ප්රයස්තාව පිරැළු 1000 ක් සිංහලෙන්, ශ්රීි ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීතය, දෙමළ බෞද්ධයා 
ගාන්ධර්ව අපදාන පොත් පෙළ :  (1) මොහොමඩ් ගවුස් සහ බී.ඇස්. පෙරේරා (2) මුත්තුසාමි සහ රොක්සාමි (3) එඩ්වින් සමරදිවාකර සහ ආර්.ඒ. චන්ද්ර සේන (4) සෝමදාස ඇල්විටිගන සහ පී. ඩන්ස්ටන් ද සිල්වා (5) පී. ඇල්.ඒ. සෝමපාල සහ මොහොමඩ් සාලි 
නිර්මාණ කෘති : ජිව්තය ගීතයක් ‍වේවා (නවකතා), නරියා සහ මිදිවැල (නමකතා), අරුන්දති (ගේය කාව්යි), ළා හිරු දහසක් (‍ෙග්ය කාව්යස), තනි යහනේ දි (ගේය කාව්යො), තුටු පඩුරු (ගේම කාව්යල), මකරන්ද (ගේය කාව්යහ / 2000 රාජ්යා සාහිත්ය  සම්මාන), ක්රිරස්තු චර්තය (සිනමා තිර රචනය)
සංස්කරණය : නූතන පද කාව්ය  සංහිතා, නූතන ගේය කාව්යන සංහිතා, මහින්ද පුබන්ධ මානවසිංහ ගිත නිබන්ධ (1991 රාජ්ය  සාහිත්යක සම්මාන), ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්යං එකතුව (ප්රාථම භාගය / 1992 රාජ්ය  සාහිත්යල මණ්්ඩනලයේ විශිෂ්ට කෘති නිර්දේශය), ජෝන් ද සිල්ව‍ා නුර්ති නාට්යස එකතුව (ද්වතිය භාගය /1992 රාජ්ය  සාහිත්යල මණ්ඩලයේ විශිෂ්ට කෘති නිර්දේශය),ජෝන් ද සිල්ව‍ා නුර්ති නාට්ය  එකතුව (තෘතිය භාගය), ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව (චතුර්ථ භාගය), සිරිසේන විමලවිර‍ගේ ‍ටිටර් නාට්යක 6ක්, පුරාණ සිංහල නාඩගම් පිටපත් (ප්ර ථම භාගය), පුරාණ සිංහල නාඩගම් පිටපත් (ද්විතිය භාගය), පුරාණ සිංහල නාඩගම් පිටපත් (තෘතිය භාගය), පුරාණ සිංහල නාඩගම් පිටපත්(චතුර්ථ භාගය), මහාපදරංග ජාතකය ජාකෝමේ ගොන්සාල්වෙස් තෝරා ගත් කෘති, සිංහල චිත්රහපට ගීතාවලිය (1947 – 1956), සිංහල චිත්ර්පට ගීතාවලිය (1957 – 1961)
පරිවර්තන : යෙර්මා (මහාචාර්ය එදිරිවිර සරච්චන්ද්රග සමඟ / 1994 රාජ්යා සාහිත්යි සම්මාන), දෙමළ රාමායණය, සිතුවම් සහිත දෙමළ ජනකතා, සිතුවම් සහිත තෙලිගු ජනකතා, සිතුවම් සහිත කන්නඩ ජනකතා, සිතුවම් සහිත මලයාලි ජනකතා
වෙනත් : දෙමළ සිංහල හෝඩි පොත, දෙමළ අකුරු ලිවිම, කවි හෝඩිය, ලෙස්ටර් ශ්රිල ලංකාවේ අග්රාගණ්යස සිනමාවේදියා, චිත්රුකතාවේ වංශ කතාව

THE COMPLETE PLAYS OF JOHN DE SILVA (Vol. IV)

Compiled By Senior Professor SUNIL ARIYARATNE Ph.D. (sri Jayewardenepura) Sangit Visharad (Lucknow), Certificate in Tamil (Madras)

Published by S.GODAGE & BROTHERS 675, P.de S.Kulartne Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka


එකතු කළ නාට්යr පංක්තිය
ප්ර ථම භාගය

1. නල රාජ චරිතය (1886) 2. දස්කොන් නාටකය (1888) 3. සිංගල පරාභව නාටකය (සිරිත් කාණ්ඩය / 1902) 4. සිරිසඟබෝ චරිතය (1903) 5. රාමායණ නාටකය (1904) 6. ශකුන්තලා (1904) 7. උත්තර රාම චරිතය (1906) ශ්රිl වික්ර ම රාජසිංහ (1906) 8. ශ්රිර වික්ර(ම රාජසිංග (1906)

ද්විතිය භාගය

1. රත්නාවලි නාටකය (1906) 2. වළගම්බා චරිත (1906) 3. ඔතැලෝ හෙවත් වැනිසියේ යොනා (1909) 4. දුටුගැමුණු චරිතය (1910) 5. කින්ග් ලියර් (1913)

තෘතිය භාගය

1. මහානාම චරිත (1913) 2. අලකේශ්වර චරිත (1913) 3. දේවානංපියතිස්ස චරිතය (1914) 4. විහාර මහා දේවි චරිතය (1914) 5. මරණානුස්මෘති ප්ර කරණය (1916) 6. සුරාසොඬ ප්රේකරණය (1916) 7. වෙස්සන්තර ජාතකය (1916)

චතුර්ථ භාගය

1. ගිනි භටන (1886.08.12) 2. සීතාගරණ හෙවත් ගිනිගත් රාමායණය (1886.12.12) 3. වැනිසියේ වෙළෙන්දා (1909) 4. සිංහල පරාභව ප්රදකරණය (1912) 5. දෙවෙනි රාජසිංහ චරිතය හෙවත් පරංගි හටන (1914) 6. මිම්මට මිම්ම (1916) 7. කුස ජාතක දෘශ්යය කාව්යනය (1917) 8. කැප්පේටිපොළ (1917) 9. නාගානන්ද නාටකය (1919) 10. මහිලා නාටකය (?)

අසම්පුර්ණ නාට්යල පිටපත් 03ක් ද ඇතුළු ව මෙම කෘති පෙළට ඇතුළත් කළ නාට්ය් සංඛ්යාංව 30කි. එකතු කළ, එහෙත් ඇතුළත් නො කළ අසම්පුර්ණ,අබලන් නාට්යක අත්පිටපත් සංඛ්යාතව 07කි. එනම් - (1) ප්රාභූ ප්ර කරනය (1910), (2) අබ්දුල් හමිඩ් (1914), (3) කුඩම්මා නමැති මධුර ප්රබකරණය (1917), (4) සාගත ප්ර)කරණය (1919), (5) මිත්ර ද්රෝපහි ප්රුකරණය (?), (6) මහලු පරාක්රමමබාහු චරිතය(?), (7) සිංහල ඇඳුම් පිළියම (?) ආදිය යි. ඒ අනු ව සම්පදාකවරයාට හමු වු ජෝන් ද සිල්වා නාට්යඩ  පිටප්ත සංඛ්යා,ව 37 කි.


අනුක්රමණි

-	එකතු කළ නාට්යක පංක්තිය
-	අධ්යාකශය සහ අනුමෝදනාව						09-10
-	ජෝන් ද සිල්වාගේ අනුප්රාමප්තිකයා : චාල්ස් ඩයස් 			11-30	
1.	ගිනි හටන හෙවත් පුෂ්ප ශාලාවට හණුමාගේ පැමිණිම(1886)	31-48
2.	සීතාහරණ හෙවත් ගිනිගත් රාමායණය (1886)				49-82
3.	වැනිසියේ වෙළෙන්දා (1909)	83-178	
4.	සිංහල පරාභව ප්රදකරණය (1912)	179-252
5.	දෙවන රාජසිංහ චරිතය හෙවත් පරංගි හටන (1914)	253-268
6.	මිම්මට මිම්ම නැමැති මධුර නාට්ක ය (1916)	269-360
7.	කුස ජාතක දෘශ්යැ කාව්යටය (1916)	361-410
8.	කැප්පෙටිපොල (1917)	411-450
9.	නාගානන්ද නාටකය (1919)	451-524
10.	මහිලා නාටකය (?)	525-542
- 	‍නො පළ නාටකවලින් සින්දු කිහිපයක්	543-550