ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/උපරි පණ්ණාසකය/අනුපද වග්ගය