කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය

Wikibooks වෙතින්
(කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
සිංහල හෝඩියමෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.

අපි සිංහල අකුරු ඉගෙනගනිමු.