පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03

Wikibooks වෙතින්

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව

(3 කාණ්ඩය)පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - පියදාස සිරිසේනගේ නැවත කියවීම

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - පියදාස සිරිසේන නම් වූ කවියා


පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - වලව්වක පළහිලව්ව

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - වලව්වක පළහිලව්ව ii


පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - ශ්‍රී ලංකා මාතා

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - ශ්‍රී ලංකා මාතා ii


පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - ඉෂ්ට දෙවියා

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - ඉෂ්ට දෙවියා ii
සම්පාදිකා : ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයේ, ජෙ‍ය්‍යශ්ඨ කථිකාචාර්ය

ජයලතා මැදවත්ත (B.A. Hons, M.Phill)


සම්පාදිකාවගේ වෙනත් කෘති :
සිංහල ශතක සාහිත්ය්යේ සම්භවය හා විකාශනය (ශාස්ත්රී2ය)
සම්භාව්යක පද්යි සාහිත්ය ය (සංස්කරණ)
සම්භාව්යක ගද්යි සාහිත්ය ය (සංස්කරණ)
මුනි සිරිපා ( ළමා)
රෝස මලේ නටුවෙ කටු (ළමා)
හා හා හරි හාවා ( ළමා)
වැලිතල අතරේ (ළමා)
පුංචි සුදා සුදු කැටියා (ළමා)
අමර සිරිත (චරිත කතා)
ප්ර ථම මුද්රරණය - 2002
ශ්රීස ලංකා ජාතික පුස්තකාලය - ප්ර කාශන ගත සූචිකරණ දත්ත

පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව - කාණ්ඩ අංක 03 
සංස්කරණය
ජයලතා මැදවත්ත - කොළඹ : ඇස්ත. ගොඩගේ, 2002
පි. 616 : සෙ.මී. 21 - පියදාස සිරිසේනයන්ගේ නවකථා සහ
ඒවා පිළිබඳ දීර්ඝ ප්ර-ස්ථාවනාවක් ද සහිත යි.
ISBN 955-20-6066-4 
I  891.493 ඩීවි 21		II. සිරිසේන, පියදාස
III. මැදවත්ත, ජයලතා සංස්
1.සිංහල ප්රැබන්ධ

පිට කවරය					: ප්රේරම් දිසානායත
පරිඝණක අක්ෂර සංයේජනය		: චමත්කා පබ්ලිකේෂන්ස්				  නුගේගොඩ.
මුද්රකණය					: චතුර මුද්ර ණ ශිල්පියෝ					  වැල්ලම්පිටිය.
1 කාණ්ඩයේ සංගෘයිත නවකථා
1.	වාසනාවන්ත විවාහය හෙවත් ජයතිස්ස සහ රොසලින් (1904)
2.	අපට වෙච්ච දේ ( 1909)
3.	මහා වියවුල (1909)
4.	තරුණියකගේ ප්රේහමය (1910)
2 කාණ්ඩයේ සංගෘයිත නවකථා
1.	අෂ්ට ‍ලෝක ධර්ම චක්ර9ය (1916)
2.	ඩිංගිරි මැණිතා හෙවත් වික්ර0මපාලගේ පළමුවෙනි වික්ර මය (1918)
3.	විමලතින්ස හාමුදුරුවන්ජග් මුදල් පෙට්ටිය හෙවත් වික්රිමපාලගේ ‍‍දෙවන වික්රමමය (1919)
3 කාණ්ඩයේ සංගෘයිත නවකථා
1.	වලව්වක පළහිලව්ව හෙවත් වික්රදමපාලගේ තුන්වන වික්රරමය   (1921)
2.	ශ්රීව ලංකා මාතා (1922)
3.	ඉෂ්ට දෙ‍වියා හෙවත් වික්ර1මප‍ාලගේ හතරවෙනි වික්රයමය (1925)
4 කාණ්ඩයේ සංගෘයිත නවකථා
1.	සුචරිතාදර්ශය හෙවත් සරත් කුම‍ාර චරිතය (1926)
2.	අදිභූත ආගන්තුකයා (1925)
3.	චින්තා මාණාක්යය රත්නය (1929)
5 කාණ්ඩයේ සංගෘයිත නවකථා
1.	යන්තම් ගැලවුණා (1931)
2.	පරිවර්තනය (1934)
3.	පසන් නිවස (1936)
4.	මහේශ්වරී හෙවත් වික්ර1මපාලගේ පස්වෙනි වික්රනමය (1937)
5.	පළමුවන පාසැල (1938)
6.	ඩෙබර කෙල්ල හෙවත් වික්ර3මපාලගේ හයවෙනි වික්රරමය (1944)