උදවු:Variables

Wikibooks වෙතින්

Variables return information about the current page, wiki, or date. Their syntax is similar to templates.

Most variables (except for pseudo variables below) are types of "magic words". See magic words at MediaWiki for a complete list.


The following variables return the current date and time in UTC.

Due to software and browser caching, these variables frequently show when the page was cached rather than the current time.

Variable Output Description
{{CURRENTYEAR}} 2024 Year
{{CURRENTMONTH}} 04 Month (zero-padded number)
{{CURRENTMONTHNAME}} අප්‍රේල් Month (name
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} අප්‍රේල් Month (genitive form)
{{CURRENTMONTHABBREV}} අප්‍රේ Month (abbreviation)
{{CURRENTDAY}} 17 Day of the month (unpadded number)
{{CURRENTDAY2}} 17 Day of the month (zero-padded number)
{{CURRENTDOW}} 3 Day of the week (unpadded number)
{{CURRENTDAYNAME}} බදාදා Day of the week (name)
{{CURRENTTIME}} 19:31 Time (24-hour HH:mm format)
{{CURRENTHOUR}} 19 Hour (24-hour zero-padded number)
{{CURRENTWEEK}} 16 Week (number)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240417193136 YYYYMMDDHHmmss timestamp

Technical metadata[සංස්කරණය]

Revision variables return data about the latest edit to the current page, even if viewing an older version of the page.

Site[සංස්කරණය]

Variable Output Description
{{SITENAME}} Wikibooks The wiki's site name
{{SERVER}} //si.wikibooks.org domain URL
{{SERVERNAME}} si.wikibooks.org domain name
{{SCRIPTPATH}} /w relative script path
{{STYLEPATH}} /w/skins relative style path
{{CURRENTVERSION}} 1.43.0-wmf.1 (8e1947e) The wiki's MediaWiki version.
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
si
si
The wiki's default interface language

Latest revision to current page[සංස්කරණය]

Variable Output Description
{{REVISIONID}} - Unique revision ID
{{REVISIONDAY}} 5 Day edit was made (unpadded number)
{{REVISIONDAY2}} 05 Day edit was made (zero-padded number)
{{REVISIONMONTH}} 04 Month edit was made (zero-padded number)
{{REVISIONYEAR}} 2023 Year edit was made
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20230405070133 Timestamp as of time of edit
{{REVISIONUSER}} Pinthura The username of the user who made the most recent edit to the page, or the current user when previewing an edit

Numbers returned by these variables normally contain separators (commas or spaces, depending on the local language), but can return raw numbers with the ":R" flag (for example, {{NUMBEROFPAGES}} → 10,040 and {{NUMBEROFPAGES:R}} → 10040). Use "|R" for magic words that require a parameter like PAGESINCATEGORY (for example {{PAGESINCATEGORY:Help}} and {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}).

Variable Output Description
{{NUMBEROFPAGES}} 10,040 Number of wiki pages.
{{NUMBEROFARTICLES}} 694 Number of pages in content namespaces.
{{NUMBEROFFILES}} 60 Number of uploaded files.
{{NUMBEROFEDITS}} 25,832 Number of page edits.
{{NUMBEROFUSERS}} 3,505 Number of registered users.
{{NUMBEROFADMINS}} 2 Number of users in the administrator group.
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 2 Number of active users, based on the criteria used in Special:Statistics.
{{NUMBERINGROUP:groupname}}
{{NUMINGROUP:groupname}}
0
0
({{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} used here)
Number of users in a specific group.
Variable Output Description
{{NAMESPACE}} උදවු Name of the page's namespace
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
උදවු
උදවු
Name of the associated content namespace
{{TALKSPACE}} උදවු සාකච්ඡාව Name of the associated talk namespace

The following are equivalents encoded for use in URLs (spaces replaced with underscores and some characters percent-encoded):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

These can take a page name and will return the namespace of the page name parameter, instead of the current page's:

 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}සැකිල්ල
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}සැකිල්ල
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}සැකිලි සාකච්ඡාව
Variable Output Description
{{FULLPAGENAME}} උදවු:Variables Namespace and page title.
{{PAGENAME}} Variables Page title, excluding namespace.
{{BASEPAGENAME}} Variables Page title excluding the current subpage and namespace ("Title/foo" on "Title/foo/bar").
{{SUBPAGENAME}} Variables The subpage title ("foo" on "Title/foo").
{{ROOTPAGENAME}} Variables Title of the topmost parent, excluding namespace and anything after the first slash ("Title" on "Wikijunior:Title/foo/bar").
{{SUBJECTPAGENAME}} උදවු:Variables The namespace and title of the associated content page.
{{TALKPAGENAME}} උදවු සාකච්ඡාව:Variables The namespace and title of the associated talk page.

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters percent-encoded):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}

These can all allow specification of the page to be operated on, instead of just the current page:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}}Main Page

Pseudo variables[සංස්කරණය]

Some templates have been created that mimic the above variables. While the variables in the above section use a colon (:) to specify a page for output if desired, these will use a pipe (|) for inputting a page. For example, {{BOOKNAME|Wikijunior:Bugs}} can be used to get Wikijunior:Bugs.

Template Description
{{NUMBEROFBOOKS}} Returns the number of books at Wikibooks.
{{BOOKTEMPLATE}} Returns the name of a template with the same name as the book it's used in.
{{BOOKNAME}} Returns the name of the book associated with the page on which it's used.
{{NAIVEBOOKNAME}} Returns the namespace and rootpagename of the page.
{{BOOKTALKNAME}} Returns the associated discussion page for a book as a whole.
{{CHAPTERNAME}} Returns the chapter that a page is in and ignores anything beyond that.
{{BOOKPAGENAME}} Returns all of a page name except the name of the book.
{{BOOKSORTKEY}} Returns all of a subpage name except the name of the book, or the book name if the page isn't a subpage.

For the latter templates, it's easier to see the difference between them by viewing a side-by-side comparison of their outputs.

Input Pages and Outputs
Template Chess/Puzzles/Directmates Wikijunior:Dinosaurs/Apatosaurus Category:Book:Horticulture/Templates/Boxes Wikijunior talk:Bugs/Shield Bug
{{BOOKNAME}} Chess Wikijunior:Dinosaurs Book:Horticulture Wikijunior talk:Bugs
{{NAIVEBOOKNAME}} Chess Wikijunior:Dinosaurs ප්‍රවර්ගය:Book:Horticulture Wikijunior talk:Bugs
{{BOOKTALKNAME}} සැකිල්ල:BOOKTALKNAME සැකිල්ල:BOOKTALKNAME සැකිල්ල:BOOKTALKNAME සැකිල්ල:BOOKTALKNAME
{{CHAPTERNAME}} සැකිල්ල:CHAPTERNAME සැකිල්ල:CHAPTERNAME සැකිල්ල:CHAPTERNAME සැකිල්ල:CHAPTERNAME
{{BOOKPAGENAME}} Puzzles/Directmates Apatosaurus Templates/Boxes Shield Bug
{{BOOKSORTKEY}} Puzzles/Directmates Apatosaurus Templates/Boxes Shield Bug

This page was moved from . Its edit history can be viewed at උදවු:Variables/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:Variables&oldid=16179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි