විකිපොත්:සැකිලි/Media

Wikibooks වෙතින්
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines


Markup Display
Audio files
{{Audio|file.ogg|listen}} About this sound listen
{{listen|filename=file.ogg
|title=listen
|description=an audio file}}
}}
{{multi-listen start}}
{{multi-listen item
|filename  = Kimi ga Yo 1930.ogg
|title    = '''1880''' – Kimi ga Yo
|description = 1930 recording ...
|format   = Ogg
}}
{{multi-listen item
|filename  = Skye Boat Song.ogg
|title    = '''1884''' – The Skye Boat Song
|description = An adaptation of the ...
|format   = Ogg
}}
{{multi-listen end}}

Printable versions[සංස්කරණය]

Markup Display
{{print version}}
 • place on main book page
 • see page for optional parameters
{{PDF version}}
 • place on main book page
 • see page for optional parameters
{{Print version notice|Wikibooks:Templates|Wikibooks:Templates/Print_version}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Media/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Media&oldid=15543" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි