විකිපොත්:සැකිලි/Stubs

Wikibooks වෙතින්
(උදවු:Stub වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

At Wikibooks, stubs are short, apparently incomplete modules.

Typically, a stub appears because someone creates a new chapter or module of a book which is missing most of the intended content. Stubs tend to contain only a brief description or a suggestion of what the content should be. An incomplete table of contents is also a stub. (If the module only contains nonsense, then it can be marked for speedy deletion.)

Markup Display
{{stub}} සැකිල්ල:Stub
{{chapter stub}} සැකිල්ල:Chapter stub
{{sectstub}}
{{incomplete}} සැකිල්ල:Incomplete

You can use {{stub}} to mark any stub. When one section of a module is a stub, then you can use {{sectstub}}.

The {{incomplete}} marker does not add the page to any category. Some users prefer this to the stub marker.

Templates for specific books or WikiProjects[සංස්කරණය]

Notes:

Markup Display
{{Wikijunior article stub}}
{{AncHisStub}} සැකිල්ල:AncHisStub
{{Calculus/Stub}} සැකිල්ල:Calculus/Stub
{{Circuit Theory Stub}} සැකිල්ල:Circuit Theory Stub
{{Communication Systems/Stub}} සැකිල්ල:Communication Systems/Stub
{{Digital Circuits/Stub}} සැකිල්ල:Digital Circuits/Stub
{{Embedded Systems/Stub}} සැකිල්ල:Embedded Systems/Stub
{{Guide to Social Activity/stub}} සැකිල්ල:Guide to Social Activity/stub
{{Guide to Unix/Stub}} සැකිල්ල:Guide to Unix/Stub
{{Guide to X11/stub}} සැකිල්ල:Guide to X11/stub
{{Haskell stub}} සැකිල්ල:Haskell stub
{{Horticulture/Stub}} සැකිල්ල:Horticulture/Stub
{{Math stub}} සැකිල්ල:Math stub
{{Modern History/stub}} සැකිල්ල:Modern History/stub
{{Reverse Engineering/Stub}} සැකිල්ල:Reverse Engineering/Stub
{{Signals and Systems/Stub}} සැකිල්ල:Signals and Systems/Stub
{{Use the Source/stub}} සැකිල්ල:Use the Source/stub

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Stubs/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Stubs&oldid=15579" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි