විකිපොත්:සැකිලි/Maintenance

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Module contents නඩත්තුව Wikibooks community

Book information | General | Sources | Links | Navigation | Files | Media

නඩත්තුව | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Markup Displays
{{New book}} සැකිල්ල:New book
{{categorize}} සැකිල්ල:Categorize
{{in use}} සැකිල්ල:In use
{{Need soundbite}} සැකිල්ල:Need soundbite
{{TODO|finish doing something}} සැකිල්ල:TODO
{{dewikify}} සැකිල්ල:Dewikify
See also: Help:Stub.
Markup Displays
{{expand}} සැකිල්ල:Expand
{{confusing}} or {{clarify}} සැකිල්ල:Confusing
{{unreferenced}} සැකිල්ල:Unreferenced
{{refimprove}} සැකිල්ල:Refimprove
{{or}} සැකිල්ල:Or
{{outdated}}
{{disputed}}
{{POV}} or {{npov}} සැකිල්ල:POV
{{attention}}
{{cleanup|reason}} සැකිල්ල:Cleanup
Markup Displays
{{AttentionTemplate}} සැකිල්ල:Template other
{{AttentionTemplateDoc}} සැකිල්ල:Template other
See also: Category:Structural maintenance and Category:Merge templates.
Markup Displays
{{fix title|problem description}} සැකිල්ල:Fix title
{{split}} සැකිල්ල:Split
{{moveto}} සැකිල්ල:Moveto
{{move}} සැකිල්ල:Move
{{rename}} සැකිල්ල:Rename
{{transwiki|WikiWiki|Too fast for us.}} සැකිල්ල:Transwiki
{{merge|Wikibooks:Sandbox}} සැකිල්ල:Merge
{{mergeto|Wikibooks:Sandbox}} සැකිල්ල:Mergeto
{{mergefrom|Wikibooks:Sandbox}}
{{merge section|Wikibooks:Sandbox}} සැකිල්ල:Merge section
{{now merged|Wikibooks:Sandbox}} සැකිල්ල:Now merged
{{copied|from=Squirrel| from_oldid=345129608| to=Tree squirrel| to_diff=345159499| to_oldid=301353806}} සැකිල්ල:Copied
{{movedto}} සැකිල්ල:Movedto
{{previous edit history|Project:Sandbox}} සැකිල්ල:Previous edit history
{{category redirect|Subject:Computing}}


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Maintenance&oldid=13910" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි