කාව්‍යශේඛර මහාකාව්‍ය

Wikibooks වෙතින්
(Kawyasekera Mahakawya වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)