ස්වල්පතම සංශෝධන සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. වෙසතුරු දා සන්නෙ - iii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 2. උත්තර රාම චරිතය - ii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 3. පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03 - පියදාස සිරිසේන නම් වූ කවියා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 4. අලව් සැහැල්ල‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 5. සොඳුරු නිමේෂයන්/ඇරඹුමට මොහොතක්/එන්න මගේ පැලට එන්න...‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 6. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/සගාථ වග්ගය/දෙවතාසංයුත්තය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 7. SIRI RAHAL PABADA‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 8. රසවාහිනී ජාතකට්ඨ කථා - iii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 9. සිංහල විමානවස්තු ප්‍රකරණය- iv‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 10. විල්ගම්මුළ පබඳ-අනාගත වංශය නම් වූ මෙතේ බුදු සිරිතiii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 11. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/ආශ්චය්‍ර්‍ය ධර්‍ම සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 12. ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා-10‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 13. බාරශ කාව්යයය ගර්භ චක්ර ය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 14. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/කාමද සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 15. ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - සංඥපනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 16. දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-පිටපත ii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 17. විල්ගම්මුළ පබඳ-සූර්ය ශතකයi‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 18. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/භූමිජ සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 19. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/චුල පුන්නමා සුත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 20. Sakathubasthra Jathaka Kawya‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 21. සද්ධර්මාලඞකාරය - v‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 22. සිරි රහල් පබඳ-පඤ්චිකා ප්‍රදීපය iii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 23. කව්සිළුමිණ-කව්සිළුමිණ-vii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 24. රෙදි කළිසම් පොරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 25. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/ගුලිස්සානි සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 26. මේඝ දූතය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 27. ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - අතිරේක ලිපි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 28. ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - වර්ණනා vi‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 29. පූජාවලිය-යමක ප්‍රාතිහාර්යය පූජා කථා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 30. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/පාසාදික සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 31. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/සකමාය (සන්නිකාය) සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 32. කව්මිණි මල්දම-vi‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 33. Subject:Languages of Asia‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 34. සූර්ය්‍ය ශතකය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 35. පූජාවලිය-ජීවකාරාම පූජා කථා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 36. කව්මුතුහර-අන්වය හා අර්ථ විවරණය ii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 37. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/ගොපක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 38. දූත කාර්ය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 39. මුවදෙව් ‍දා විවරණය-විවරණය iv‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 40. කව් මිණි කොඬොල-කාව්‍ය v‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 41. ස ඟ ස ර ණ-ii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 42. ප්‍රංශ/උපග්‍රන්ථ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 43. කව්සිළුමිණ-කව්සිළුමිණ-xvii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 44. ඇහැළේපොළ වර්ණනාව-iii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 45. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/නන්‍දිවිසාල සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 46. සොඳුරු නිමේෂයන්/කතෘ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 47. පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01-මහා වියවුල‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 48. සද්ධර්ම රත්නාවලිය- xxix‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 49. නල සහ දමයන්ති - iii‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 50. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/සංයුත්ත නිකාය/වසුදත්ත සූත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:අතිස්වල්ප_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි