දිගු පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 04-සුචරිතාදර්ශය හෙවත් සරත් කුමාර චරිතය ‎[බයිට 1,185,346 ක්]
 2. (ඉති) ‎සීහළවත්ථුප්පකරණය ‎[බයිට 1,068,152 ක්]
 3. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 04-චින්තා මාණික්යය රත්නය ‎[බයිට 852,141 ක්]
 4. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01-වාසනාවන්ත විවාහය හෙවත් ජයතිස්ස සහ රොස්ලින් ‎[බයිට 589,824 ක්]
 5. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 04-අද්භූත ආගන්තුකයා ‎[බයිට 575,622 ක්]
 6. (ඉති) ‎සැවුල් අසුන් පවන් ‎[බයිට 565,852 ක්]
 7. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/වලව්වක පළහිලව්ව ii ‎[බයිට 546,207 ක්]
 8. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01-මහා වියවුල ‎[බයිට 532,069 ක්]
 9. (ඉති) ‎ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/දීඝ නිකාය/මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය ‎[බයිට 504,374 ක්]
 10. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01-තරුණියකගේ ප්රේමය ‎[බයිට 488,932 ක්]
 11. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 01-අපට වෙච්ච දේ ‎[බයිට 475,879 ක්]
 12. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/ශ්‍රී ලංකා මාතා ii ‎[බයිට 467,624 ක්]
 13. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/වලව්වක පළහිලව්ව ‎[බයිට 464,422 ක්]
 14. (ඉති) ‎ම හා වං ශ ය - vi ‎[බයිට 438,951 ක්]
 15. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02/ඩිංගිරි මැනිකා i ‎[බයිට 430,079 ක්]
 16. (ඉති) ‎ධර්මප්‍රදීපිකාව-ධර්මප්‍රදීපිකාව ii ‎[බයිට 424,277 ක්]
 17. (ඉති) ‎සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 11-12 ‎[බයිට 406,734 ක්]
 18. (ඉති) ‎ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - අලංකර දර්ශ නය ‎[බයිට 404,728 ක්]
 19. (ඉති) ‎ගිරා සන්දේශ විස්තර වර්ණනා ‎[බයිට 398,023 ක්]
 20. (ඉති) ‎ධර්මප්‍රදීපිකාව-ධර්මප්‍රදීපිකාව iv ‎[බයිට 396,292 ක්]
 21. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/ඉෂ්ට දෙවියා ii ‎[බයිට 390,724 ක්]
 22. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02/විමලතිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ මුදල් පෙට්ටිය i ‎[බයිට 387,867 ක්]
 23. (ඉති) ‎නරෙන්ද්‍ර චරිතාවලොකන ප්‍රදීපිකාව i ‎[බයිට 365,080 ක්]
 24. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/ඉෂ්ට දෙවියා ‎[බයිට 363,302 ක්]
 25. (ඉති) ‎ජෝන් ද සිල්වා නුර්ති නාට්‍ය එකතුව-02-ඔතැලෝ හෙවත් වැනීසියේ යොනා (1909 ‎[බයිට 362,934 ක්]
 26. (ඉති) ‎සද්ධර්මරතනාකරය-පරි‍ච්ඡෙද 1 ‎[බයිට 360,983 ක්]
 27. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - vi ‎[බයිට 359,617 ක්]
 28. (ඉති) ‎බුත්සරණ - iv ‎[බයිට 356,793 ක්]
 29. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02/විමලතිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ මුදල් පෙට්ටිය ii ‎[බයිට 348,498 ක්]
 30. (ඉති) ‎නරෙන්ද්‍ර චරිතාවලොකන ප්‍රදීපිකාව ii ‎[බයිට 341,342 ක්]
 31. (ඉති) ‎ම හා වං ශ ය - vii ‎[බයිට 338,002 ක්]
 32. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - ii ‎[බයිට 336,575 ක්]
 33. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - xii ‎[බයිට 327,828 ක්]
 34. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 05-පළමුවන පාසැල i ‎[බයිට 327,741 ක්]
 35. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 03/ශ්‍රී ලංකා මාතා ‎[බයිට 327,542 ක්]
 36. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 05-ඩෙබර කෙල්ල ii ‎[බයිට 327,193 ක්]
 37. (ඉති) ‎සද්ධර්ම රත්නාවලිය- ix ‎[බයිට 325,012 ක්]
 38. (ඉති) ‎බුත්සරණ - vi ‎[බයිට 321,886 ක්]
 39. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 05-ඩෙබර කෙල්ල i ‎[බයිට 320,660 ක්]
 40. (ඉති) ‎ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - වර්ණනා ‎[බයිට 319,641 ක්]
 41. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - i ‎[බයිට 315,032 ක්]
 42. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - x ‎[බයිට 308,691 ක්]
 43. (ඉති) ‎සද්ධර්ම රත්නාවලිය- i ‎[බයිට 305,802 ක්]
 44. (ඉති) ‎සද්ධර්මාලඞකාරය - iv ‎[බයිට 305,222 ක්]
 45. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02/අෂ්ට ලෝක ධර්ම චක්‍රය i ‎[බයිට 302,628 ක්]
 46. (ඉති) ‎සද්ධර්ම රත්නාවලිය- ii ‎[බයිට 300,608 ක්]
 47. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 05-මහේශ්වරී iii ‎[බයිට 297,457 ක්]
 48. (ඉති) ‎බුත්සරණ - ii ‎[බයිට 296,396 ක්]
 49. (ඉති) ‎ම හා වං ශ ය - viii ‎[බයිට 294,958 ක්]
 50. (ඉති) ‎පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව- 02/අෂ්ට ලෝක ධර්ම චක්‍රය iii ‎[බයිට 293,611 ක්]

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දිගු_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි