පැරණිම පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. දන්කොගෙ දැවෙන හදවත‏‎ (07:56, 23 ජූලි 2007)
 2. පරිගනකයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම‏‎ (05:01, 23 අගෝස්තු 2007)
 3. මුද්‍රණ තාක්ෂණය‏‎ (06:22, 23 අගෝස්තු 2007)
 4. මානව සමාජයේ ප්‍රතිසංවිධානය හෙවත් ආගමික විශ්වාසයන්ගේ උඩුගංබලායාම‏‎ (11:29, 7 සැප්තැම්බර් 2007)
 5. වගකීමෙන් බැහැරට ගිය නූතන මාධ්‍ය පන්හිද‏‎ (09:17, 30 ඔක්තෝබර් 2007)
 6. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/box-footer‏‎ (06:04, 26 නොවැම්බර් 2007)
 7. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/box-header‏‎ (06:33, 26 නොවැම්බර් 2007)
 8. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/අභිධර්ම පිටකය‏‎ (04:41, 27 නොවැම්බර් 2007)
 9. Main Page/box-header‏‎ (07:18, 27 නොවැම්බර් 2007)
 10. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/විනය පිටකය‏‎ (14:48, 27 නොවැම්බර් 2007)
 11. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය‏‎ (07:20, 31 මැයි 2008)
 12. බව තරණය‏‎ (09:25, 25 ජූනි 2008)
 13. ලංකා‏‎ (02:18, 24 අගෝස්තු 2008)
 14. ප්‍රභාකරන්‏‎ (02:21, 24 අගෝස්තු 2008)
 15. හඟවුම‏‎ (10:23, 19 මාර්තු 2010)
 16. අසුන් කව් පවත්‏‎ (10:54, 19 මාර්තු 2010)
 17. වැනුම් නියර‏‎ (11:13, 19 මාර්තු 2010)
 18. සැවුල් අසුන් විතර‏‎ (12:00, 19 මාර්තු 2010)
 19. කිවි පවත‏‎ (12:03, 19 මාර්තු 2010)
 20. සැවුල් අසුන් පවන්‏‎ (12:51, 19 මාර්තු 2010)
 21. සැවුල් අසුන් පවත්-1‏‎ (13:05, 19 මාර්තු 2010)
 22. සැවුල් අසුන් පවත්-2‏‎ (13:15, 19 මාර්තු 2010)
 23. සැවුල් අසුන් පවත්-3‏‎ (18:09, 19 මාර්තු 2010)
 24. සැවුල් අසුන් පවත්-4‏‎ (18:17, 19 මාර්තු 2010)
 25. සැවුල් අසුන් පවත්-5‏‎ (18:24, 19 මාර්තු 2010)
 26. සැවුල් සන්දේශය-i‏‎ (18:29, 19 මාර්තු 2010)
 27. සැවුල් සන්දේශය-ii‏‎ (18:32, 19 මාර්තු 2010)
 28. සැවුල් අසුන් පවත්-6‏‎ (18:38, 19 මාර්තු 2010)
 29. සැවුල් අසුන් පවත්-7‏‎ (18:42, 19 මාර්තු 2010)
 30. සැවුල් අසුන් පවත්-9‏‎ (18:51, 19 මාර්තු 2010)
 31. සැවුල් අසුන් පවත්-10‏‎ (18:58, 19 මාර්තු 2010)
 32. සැවුල් අසුන් පවත්-11‏‎ (19:02, 19 මාර්තු 2010)
 33. සැවුල් අසුන් පවත්-12‏‎ (19:05, 19 මාර්තු 2010)
 34. සැවුල් අසුන් පවත්-13‏‎ (19:08, 19 මාර්තු 2010)
 35. සැවුල් අසුන් පවත්-14‏‎ (19:11, 19 මාර්තු 2010)
 36. සැවුල් අසුන් පවත්-15‏‎ (19:14, 19 මාර්තු 2010)
 37. සැවුල් අසුන් පවත්-16‏‎ (19:17, 19 මාර්තු 2010)
 38. සැවුල් අසුන් පවත්-17‏‎ (19:20, 19 මාර්තු 2010)
 39. සැවුල් අසුන් පවත්-18‏‎ (19:23, 19 මාර්තු 2010)
 40. සැවුල් අසුන් පවත්-19‏‎ (19:25, 19 මාර්තු 2010)
 41. සැවුල් අසුන් පවත්-20‏‎ (19:27, 19 මාර්තු 2010)
 42. සැවුල් අසුන් පවත්-21‏‎ (19:29, 19 මාර්තු 2010)
 43. කව් යොමුව‏‎ (19:38, 19 මාර්තු 2010)
 44. උවම් සමස් පද‏‎ (19:41, 19 මාර්තු 2010)
 45. 2 එකට බැඳුණු (සන්ධි වූ) පද‏‎ (19:44, 19 මාර්තු 2010)
 46. සිත්මත් නම්‏‎ (19:46, 19 මාර්තු 2010)
 47. තන්හි නම්‏‎ (19:48, 19 මාර්තු 2010)
 48. පොදු නම්‏‎ (20:05, 19 මාර්තු 2010)
 49. ආසිරි‏‎ (20:40, 19 මාර්තු 2010)
 50. දූත කාර්ය‏‎ (20:42, 19 මාර්තු 2010)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:පුරාතන_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි